Het bestuur van het Burgercomité is samengesteld uit inwoners van de gemeente Woerden, die zich betrokken voelen bij het thema ontwikkelingssamenwerking. Wij streven ernaar qua samenstelling een afspiegeling te vormen van de bevolking van de gemeente Woerden.

Iedere inwoner van de gemeente die belangstelling heeft om zich aan te sluiten bij het comité is welkom. Geografisch gezien zijn de meeste huidige bestuursleden afkomstig uit de kern Woerden, wij zouden het daarom toejuichen als kandidaten uit de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld het bestuur komen versterken.

marijke willems

Marijke Willems

Toen ik iets meer dan 30 jaar geleden in Woerden kwam wonen, kende ik hier maar heel weinig mensen. Toen zag ik een advertentie in de Woerdense Courant staan: de gemeente zocht leden voor een Burgercomité, dat samen met de Duitse partnerstad projecten in de Derde Wereld moest ondersteunen. Ik hoefde niet lang te twijfelen: het onderwerp sprak me aan en als lerares Duits zou ik me ook nuttig kunnen maken in de communicatie met Steinhagen. En ik heb zeker allerlei leuke en interessante mensen leren kennen, zowel in Woerden als in Steinhagen.

Door mijn activiteiten in het Burgercomité werd ook mijn interesse in de lokale politiek gewekt, waardoor ik negen jaar raadslid voor de PvdA ben geweest. In deze jaren was ik geen lid van het Burgercomité, maar toen ik na de gemeentelijke herindeling geen raadslid meer was, heb ik me direct weer gemeld.

Inmiddels heb ik verschillende functies gehad, secretaris en de laatste vier jaar ook voorzitter. We bestaan in 2017 30 jaar, maar we werken nooit op routine. Altijd moeten we er niet alleen over nadenken welke projecten we ondersteunen, maar ook op welke manier we doorgaan. Zeker nu het Burgercomité ook de jumelage met Steinhagen vormgeeft, is het werk er interessanter en veelzijdiger door geworden.

Voorzitter en tijdelijk secretaris
Gabi Stemmerding

Gabi Stemmerding

Sinds 1994 woon ik met veel plezier in het mooie Woerden. Mijn werk als docente op een middelbare school geeft me veel voldoening. Na een bezoek aan familie in Zuid-Afrika ben ik geboeid geraakt door de prachtige, vrolijke mensen die met weinig uit moeten komen, zo veel minder kansen hebben en desondanks het leven weten te genieten. Het burgercomité zie ik als mogelijkheid om me in te zetten voor de zwakkeren in Afrika en hoop een klein steentje bij te kunnen dragen om de verschillende projecten tot succes te maken.

Penningmeester
theo straub

Theo Straub

De problematiek van ontwikkelingslanden heeft me altijd beziggehouden. Na de onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh maakte ik tot 1999 deel uit van een lokale werkgroep “Woerden helpt Bangladesh”. Deze werkgroep steunde een plattelandontwikkelingsproject in Bangladesh. Sinds enkele jaren ben ik lid van het Burgercomité.

Bestuurslid
ulla van der lit

Ulla van der Lit

In 2014 ben ik getrouwd met Gerard van der Lit en verhuisd vanuit de partnergemeente Steinhagen naar Woerden. Met mijn eerste man en drie kinderen heb ik hiervoor 23 jaar in Steinhagen gewoond.

Door mijn politieke activiteiten als raadslid in de gemeente Steinhagen heb ik regelmatig met het "Bürgerkomitee Steinhagen" samengewerkt. Iets doen voor mensen met minder mogelijkheden en in contact komen met gelijkgestemde inwoners van Woerden. Nu werk ik vooral mee aan het Jumelage project om van elkaar te leren, waarbij ik goed gebruik kan maken van mijn uitgebreide sociale contacten in onze partnergemeente. Daarom ben ik sinds 2015 bestuurslid van het Burgercomité.

Bestuurslid
andre walter

André Walter

In mijn optiek heeft iedereen het recht op een veilige leefomgeving en toegang tot gezondheidszorg en educatie. In ontwikkelingslanden is dit vaak geen vanzelfsprekendheid. In 2016 ben ik lid geworden van het Burgercomité om hier verandering in te brengen - vele klein stapjes leiden uiteindelijk tot resultaat.

Beroepsmatig heb ik een bedrijfskundig achtergrond met veel affiniteit voor duurzaamheidsaspecten. Deze ervaring breng ik graag in in het Burgercomité.

Bestuurslid
saskia van altena

Saskia van Altena

Sinds ik in 2012 politiek actief ben geworden, heb ik met zeer veel belangstelling de werkzaamheden van het Burgercomité gevolgd. De afgelopen jaren steeds intensiever door ook actief mee te helpen bij de organisatie van de jaarlijkse conferenties met onze partnerstad Steinhagen. Het dus eigenlijk een logische stap om deze inzet verder vorm te gaan geven als bestuurslid van het comité.

Maatschappelijke betrokkenheid is een van mijn persoonlijke eigenschappen waar ik trots op ben. Als raadslid lijkt het voor mij soms alsof alles om de gemeente Woerden draait, met een jaarlijks uitstapje naar Steinhagen. Het lijkt me daarom erg inspirerend om mijn leefwereld te vergroten en die kans biedt het Burgercomité! Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen door het verbinden van organisaties en inwoners met de projecten.

Bestuurslid

Ambassadeur

hans schmidt Hans Schmidt

Als ambassadeur van het burgercomité wil ik mij graag inzetten voor de bewustwording van de samenleving waarin wij leven ten opzichte van de leefomstandigheden in de derde wereld.

lees meer
Ambassadeur

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

hans schmidt

Het burgercomité Woerden heeft als doelstelling de bestrijding van de armoede in de derde wereld. Uitgangspunt hierbij is dat er een directe relatie dient te bestaan tussen het project en personen uit de Woerdense samenleving.

Als ambassadeur van het burgercomité wil ik mij graag inzetten voor de bewustwording van de samenleving waarin wij leven ten opzichte van de leefomstandigheden in de derde wereld.

Met name voor de jongere generatie die hier in een wereld leven waarin alles als ‘gewoon’ wordt aangenomen is het belangrijk om te weten dat onze welvaart niet vanzelfsprekend is en dat wij voor een betere wereld op lange termijn oog moeten hebben voor de leefgewoonten en noden van anderen.

Naast het uitdragen van de doelstelling van het burgercomité in de Woerdense samenleving kan op mij als ambassadeur te allen tijde een beroep worden gedaan ter ondersteuning van projecten die onze doelstelling onderschrijven.

Laten wij samen werken aan bewustwording in onze samenleving door middel van projecten en de opbrengst daarvan inzetten ter verbetering van de leefomstandigheden in de derde wereld. Aarzel niet om daarbij een beroep te doen op mijn inzet.

mr. Hans Schmidt

 

Het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden is in 1986 opgericht door de gemeenteraad met als doel mee te werken aan de bestrijding van armoede in de derde wereld, dit in nauwe samenwerking met het Buergerkomitee Entwicklungszusammenarbeit uit Steinhagen, Duitse partnergemeente van Woerden ( www.buergerkomitee-steinhagen.de ).

Het Burgercomité – deels gefinancierd door de gemeente, deels door bijdragen van particulieren, onder meer van Roche Pharmaceuticals en door sponsors – ondersteunt projecten in de armste landen van Afrika.
Steun wordt verleend op basis van een projectaanvrage die aan de volgende criteria moet voldoen.

Inhoudelijk
De projecten dienen te zijn gericht op primaire gezondheidszorg, de verbetering van de levensomstandigheden van de allerarmsten en sociale positie verbetering waardoor men op den duur zichzelf kan redden. Het project moet zijn gebaseerd op de behoeften die uit de doelgroep zelf voortkomen.
Verder dient er een directe relatie te bestaan tussen het project en personen of organisaties uit de Woerdense samenleving of Steinhagen.

Logistiek
Financiële steun wordt slechts toegekend op basis van een deugdelijke projectbeschrijving met aandacht voor monitoring van het project.
Na afloop dient een inhoudelijk en financieel verslag te worden overlegd, tevens de basis voor de verantwoording van de comités naar de gemeentelijke overheid.
Gelden worden slechts ingezet voor rechtstreekse projectkosten.

Overhead van de Nederlandse organisatie (zoals reiskosten) komen niet in aanmerking voor vergoeding.
In het project mag geen onderscheid worden gemaakt naar partijpolitieke of levensbeschouwelijke overtuiging.

De stedenband met Steinhagen heeft een lange geschiedenis. Al begin jaren vijftig ontstonden er contacten tussen de zwemclubs van Woerden en Steinhagen. Bij nader inzien was dat, gezien het tijdstip, wel degelijk bijzonder in Nederland. Uit deze vriendschappelijke contacten ontstond uiteindelijk in 1972 de officiële stedenband met Steinhagen. Door de jaren heen waren er contacten tussen bijvoorbeeld sportverenigingen, uitwisselingen met scholen en culturele organisaties. Op raadsniveau waren er om de twee jaar bezoeken over en weer. Halverwege de jaren tachtig ontstond de behoefte aan een ander soort uitwisseling. Er was veel gezelligheid, hetgeen zeker door beide steden werd gewaardeerd, maar aan beide kanten werd ook een zekere diepgang gemist. In 1984 werd in Steinhagen het idee van een comité voor ontwikkelingssamenwerking gelanceerd.

Als gevolg daarvan werd in 1985 in Woerden het Bürgerkomitee opgericht, een jaar later in Woerden (na een advertentie in de Woerdense Courant) het Burgercomité Ontwikkelings-samenwerking. Het uitgangspunt is in beide comités altijd geweest dat de ondersteuning van projecten altijd een relatie heeft met een burger van de stad. De comités komen in principe twee keer per jaar bij elkaar, afwisselend in Woerden en Steinhagen.

Sinds 2014 heeft het Burgercomité een tweede taak gekregen. Net als in de jaren tachtig ontstond de behoefte de stedenband aan te passen aan andere behoeften. Het plan was om de bezoeken over en weer inhoudelijker te maken. Door de goede contacten die het Burgercomité in Steinhagen heeft, kreeg het de opdracht hiervoor een opzet te maken. In november 2015 werd een gezamenlijke conferentie over duurzaamheid in Woerden georganiseerd, in 2016 over inclusie in Steinhagen. In 2017 en 2018 zal het thema burgerparticipatie zijn. In november 2017 zal de conferentie in Woerden plaatsvinden, het vervolg in Steinhagen.

jaarverslag Steinhagen 2017

Deel dit artikel: